AK Parti Çözüm Üretmeye Devam Ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Temmuz ayının ilk iki haftasında Ülkemizin ve vatandaşlarımızın birçok kesimini ilgilendiren düzenlemeler yapmıştır.

Üyesi olduğumuz Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen  478 Sıra Sayılı Kanun Teklifi İle ilgili olarak yaklaşık 80 ayrı kanunda değişiklikler yapılmış ve birçok soruna çözüm üretilmiştir.

478 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERDEN BAZILARI:

 

(SGK DENETMENLERİ-HARCIRAH)

Sosyal güvenlik denetmenlerinindiğer kamu idarelerinde olduğu gibi harcırah kanunu hükümlerine göre harcırah alabilmelerineimkan sağlanmıştır

(SANAYİ SİCİL KANUNU)

Sanayi siciline kayıtlı olmayan işletmelerinkayıt altına alınması amacıyla 3/12/2014 tarihine kadar sanayi işletmelerini sanayi siciline tescil ettirenler, sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezasının ödenmemesi düzenlenmiştir.

(YASA DIŞI BAHİS)

Yasa dışı bahisleilgili düzenlemelerin belirlenen yaptırımlar bakımından yetersiz kalması nedeniyle ilgili suçlara verilecek cezaların ağırlaştırılmasıve yasa dışı bahis oynayanlara ceza verilmesi yeniden düzenlenmiştir..

(DİYANET İBARESİ)

Ulusal basın-yayın organları ile internet sitelerinde ‘diyanet’ kelimesinin haksız olarak kullanılmasını engelleyen bir düzenleme kabul edilmiştir. 

(DİYANET-İŞLETME)

Cami ve mescitler ile Kur’an kurslarınınbir kısmında veya eklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımlarının;

 • irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla ve elde edilen gelirlerin yüzde 10’unun pay olarakDiyanet İşleri Başkanlığına aktarılması,
 • kalan kısmın en az üçte ikisi önceliklegelirlerin elde edildiği cami, mescit ve Kur’an kurslarının münhasıran yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesine (ısınma, aydınlatma vb.)ilişkin giderlerde,
 • kalanın ise buraları yaptıran dernek veya vakıfların tüzüklerinde veya vakfiye ya da vakıf senedinde belirtilen amaçlarda kullanılmak şartıyla,işletilmek, işlettirilmek veya kiraya verilmek üzere ilgili dernek veya vakfın bedelsiz olarak tasarrufunabırakılması,

Dernek veya vakıf olmayan cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımlarının ise, irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca işletilebilmesi veya Devlet İhale Kanununa göre pazarlık usulüyle yapılacak ihaleyle işlettirilebilmesi ya da kiralanabilmesi ve elde edilen gelirlerin muhasebeleştirilerek ve bütçeye aktarılması,öngörülmektedir.

 (DİYANET ATAMA)

30.06.2013 tarihi itibarıyla  Diyanet İşleri Başkanlığa bağlı Kur'an kurslarında vekil Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta olanlar ile 4.5.2005-30.6.2013 tarihleri arasında en az üç ay süreyle Başkanlığa bağlı Kur'an kurslarında vekil Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmış olanlardan gerekli şartları taşıyanların Başkanlık kadrolarına atanmaktadırlar.

(DEVLET MEMURLARI KANUNU)

 • Sosyal Güvenlik Denetmenleriile denetmen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin, 5502 sayılı Kanundan 657 sayılı Kanuna taşınması,
 • Vekil memur olarakgörev yapanlara görev yaptıkları sürelere bağlı olarak bir yılda 20 günü geçmemek üzere her ay için 2 gün yıllık izinverilmesi
 • Kadın memurlariçin doğum sonrasıgece nöbeti ve vardiyası verilemeyen sürenin bir yıldan iki yıla çıkarılması
 • Kariyer uzman yardımcılarınınuzmanlığa geçişte yabancı dil yeterliliklerineilişkin ek 41 inci maddeye uyumun sağlanması,öngörülmektedir.

(SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI)

Teşkilat kanunlarında yer alan düzenlemelere istinaden  sözleşmeli personel olarak istihdam  edilenlerin de memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin  usul ve esaslar ile hâlen sınav süreci devam eden 4/B alımlarının da kapsama alınması ve 2011 yılında 632 sayılı KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşme imzalandığı halde çalışma şartını taşımamaları sebebiyle kadroya geçemeyen 4/B’li personelden idari yargıda dava açanların durumu düzenlenmektedir.

(MERKEZ BANKASI-REESKONT)

Merkez Bankası kaynağından kullandırılan reeskont kredilerinin*Bankaca daha esnek bir şekilde belirlenmesi amacıyla reeskonta kabul edilebilecek ticari senet ve vesikalara uygulanan 120 günlük vade sınırlamasının kaldıran bir düzenleme kabul edilmiştir.

(YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ)

Ankara Bilge Üniversitesinin adının “Yüksek İhtisas Üniversitesi” olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

(YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ)

Yüksek İhtisas Üniversitesinineğitim-öğretime başlama süresi hakkında oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi için eğitim-öğretime başlamak için üç yıllık süreninek 140 ıncı maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamasıöngörülmektedir.

(KARAYOLLARI TRAFİK-TANIMLAR)

Avrupa Birliği müktesebatına uyum doğrultusunda ülkemiz sürücü belgelerinin AB sürücü belgeleriyle uyumlaştırılması ve“Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”  kapsamında Karayolları Trafik Kanununda kullanılan “Otomobil”, “Kamyonet”,  “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet”ve “Motorlu bisiklet”tanımları değiştirilmesi ve maddeye “Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası”, “Sürücü belgesi”ve “Uluslararası sürücü belgesi”  tanımlarının eklenmesi öngörülmektedir.

(KARAYOLLARI TRAFİK-BAKANLIK GÖREV TANIMI)

 • Sürücü kurslarından eğitim alan kursiyerlerin teorik ve uygulamalı sınavlarının Milli Eğitim Bakanlığınca yapılması
 • Trafik kazalarında yaralanarak sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerin sağlık durumlarının 30 gün süreyle takip edilmesinisağlamak suretiyle trafik kazaları neticesinde ölen veya yaralananların istatistiki verilerinin daha iyitutulabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın görevlerinde düzenleme yapılması öngörülmektedir.

(SÜRÜCÜ BELGESİ-SINIFLAR-YÖNETMELİK)

Zaman zaman Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve Avrupa Birliği Müktesebatlarında yapılan düzenlemeler ile sürücü belgesi sınıfları ile belge alacaklarda aranacak şartlardeğiştirilebilmektedir. Bu nedenle, mevcut sürücü belgesi sınıflarının ve bu sınıflar ile kullanılabilecek araçların, 1968 tarihli Birleşmiş Milletler Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun şekilde zamanında düzenlenebilmesi için sürücü belgesi sınıflarının Kanunda zikredilmeden yönetmelikte belirlenebilmesiöngörülmektedir.

(SÜRÜCÜ BELGESİ GEÇERLİLİK-SAĞLIK ŞARTI)

 • Başka ülkelerdenalınan sürücü belgelerininülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesineve başka ülkelerden alınan sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanımınailişkin usul ve esasların yönetmelikte belirlenmesi,
 • Mevcut uygulamada, belirli bir geçerlilik süresi bulunmayan sürücü belgelerine trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli bir geçerlilik süresikonulması,
 • Geçerlilik süresi dolansürücü belgesi kullananlara 343 TL trafik idari para cezası verilmesi, 
 • Sürücülerin belirli dönemlerde sağlık kontrolündengeçirilmesi,
 • Sürücü belgesi sınıfına uygun olmayanaraç kullanıcılarına 700 TLidari para cezası verilmesi

öngörülmektedir.

(SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA ŞARTLARI)

 • Şartlarına uygun olmadan veya hileli yollarla temin edilmişsürücü belgelerinin Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca iptal edilmesi,
 • Sürücü belgesi sahibi kişinin, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte kaçak eşya bulundurma veya ateşli silahlar ve tam otomatik silahların toplu ve yüklü miktarda bulunmasısuçlarından hüküm giymesi halinde bu kayıtlar adli sicilde silininceye kadarsürücü belgelerine el konulması,
 • Uyuşturucu ve alkol etkisi altına araç kullandığı tespit eden sürücülere uygulanacak idari yaptırımların hükümsüz kalmaması ve bu konuda tereddüt yaşanmaması için 48 inci madde hükümlerinin saklı tutulması,öngörülmektedir. 

(SÜRÜCÜ ADAYLARI-SINAV-BELGE ALMA)

 • Sürücü adaylarının sürücü kurslarında alacakları teorik eğitim sonrasında sınavlarının elektronik ortamda yapılabilmesi,
 • Sınav sonucunda başarılı olanların sürücü kurslarından uygulamalı sürücü eğitimini alaraksürücü sınavına girmeye hak kazanmaları,
 • Alınacak sınav ücretlerinin her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmesi,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatının ihtiyaç duyduğu sürücülerin sertifika alma şartları,
 • Sınav sonucunda başarılı olanlara sürücü belgelerinin elektronik ortamda e-devlet imkanları dahilinde kişiselleştirilerek verilmesi,
 • Sürücü sertifikasınısürücü belgesine dönüştürmedenkarayolunda araç kullandığı tespit edilenlere 700 TLidari para cezası verilmesi,öngörülmektedir.

(SÜRÜCÜ BELGESİ-SAĞLIK ŞARTININ DEĞİŞMESİ)

Karayollarında araç kullanan sürücülerin sağlık şartlarındasürücülüğe engel teşkil edecek herhangi bir değişiklik olmasıdurumunda sürücülerin sürücü belgelerine, sağlık kuruluşundan sürücülüğe engel bir halinin olmadığını belirtir rapor getirilinceye kadar tedbiren elkonulmasını sağlayan düzenleme yapılmıştır.

(SÜRÜCÜ BELGESİ-İPTAL-EL KOYMA ŞARTLARI)

 • Trafik zabıtasıve trafik tescil kuruluşlarının yetkilendirildiği haller hariç olmak üzere, sürücü belgelerinin geri alınmasınave iptalinesulh ceza mahkemelerininkarar vermesi,
 • Hız sınırıihlali ve “100 ceza puanını doldurmak”eylemi nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması işlemini trafik zabıtasınınyapması,
 • Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması veya iptaline dair verilen kesinleşmiş kararların, sürücülerin sicillerine işlenmeküzere mahkemelerce ilgili trafik birimlerinegönderilmesi,
 • Karayolları Trafik Kanununa göre görülen davaların, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilememesi,
 • Askeri araçları süren kişiler ile asker kişilerin askeri görev hizmetlerin yürütülmesi dışında bu Kanunda yazılı suçlaria ilgili davalarına da sulh ceza mahkemelerininbakması öngörülmektedir.

(KARAYOLLARI TRAFİK-CEZALAR)

 • Trafik idari para cezalarının, Maliye Bakanlığınave yetkilendirilen bankave PTT’yeödenebilmesi
 • Trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlemeyle yetkilendirilen personel tarafından trafik idari para cezası tahsilatı yapılamaması,
 • Yabancı plakalı araçların plakasına uygulanan, ancak tebliğ edilememiş olan trafik idari para cezalarının ödenmesi hâlinde trafik idari para cezası karar tutanağının tebliğ tarihi olarak ödeme tarihinin esas alınması,öngörülmektedir.

(ADAY SÜRÜCÜ)

İlk defa sürücü belgesi alanlarile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlarınyönetmelikte belirlenen süreler içerisinde aday sürücüolarak kabul edilmeleri öngörülmektedir.

(KARAYOLLARI TRAFİK-GEÇİCİ DÜZENLEME)

 • Mevcut sürücü belgesine ait esaslar, sınıflar ve sürücü adaylarında aranacak şartlar için yönetmelik çıkana kadar eski hükümlerinuygulanması,
 • Yeni düzenlemelerinyürürlüğe girdiği tarihte sürücü belgesi sahibi olanlar veya motorlu taşıt sürücüsü sertifikası bulunan veya sürücü kursuna kayıt yaptırmış olanların alacakları sertifikaların yönetmeliktebelirlenecek sürücü belgeleri ile değiştirilmesi,öngörülmektedir.

(KARAYOLLARI TRAFİK-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA)

Yeni getirilen düzenlemeler sonrası mevcut kanunun diğer maddeleri ile çelişecek hükümlerin yürürlükten kaldırılması amacıyla düzenlenme yapılmıştır.

(YANGIN- DEVLET HAVA ARACI)

Orman yangınları ile mücadele kullanılacak olan hava araçlarının başka ülkelerde olduğu gibi devlet hava aracı kapsamınaalınması sağlanmıştır.

(KAMULAŞTIRMA DAVALARI)

 • Kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma amacına uygun tesisat, yapı veya donatıyapıldıktan ve en az 5 yıl kullanıldıktansonra bu ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle kamulaştırma amacında kullanılamayan taşınmazların önceki mal sahibi veya mirasçılarına iade edilmemesi
 • Bu taşınmazların kamulaştırma amacı dışında idarece tasarruf edilmesi hâlinde, önceki mal sahibi veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaması,öngörülmektedir.

(KAMULAŞTIRMA BEDELİ)

Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararının ilânen tebliğ edilmesini müteakip kamulaştırılacak taşınmazların üzerine yapılan sabit tesislere kamulaştırma bedelinin ödenmemesinisağlayan düzenlemeler yapılmıştır.

(FİNANSAL KİRALAMA-KDV İSTİSNA)

Finansal kiralama şirketlerinin bizzat kiracıdan satın alıp geriye kiraladığı taşınmazların mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri katma değer vergisinden istisnaedilmesi öngörülmektedir.

(ÇAĞLAYANCERİT)

Kahramanmaraş’a bağlı “Çağlayancerit”ilçesinin adının Resmi Gazete’de sehven “Çağlıyancerit” olarak yayımlanmasının ve ilçenin adının resmi belge ve evraklarda yanlış olarak yazılmasına neden olduğundan ilçenin adının “Çağlayancerit” olarak değiştirilmesiöngörülmektedir.

(ORMAN KADASTRO)

Kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında, orman kadastrosu ya da tahdidi yapılmamış ormanların,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kadastroya tabi tutulmasıöngörülmektedir.

(KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU-CEZALAR)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncımaddesine göre verilen idari para cezası miktarlarınıngünün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi suretiyle hafifletilmesive aynı ihlalin tekrarı halinde para cezası verilemeyecek sürenin 24 saatten 48 saate çıkarılmasıöngörülmektedir.

(ÖSYM-BİLGİ EDİNME KANUNU)

ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplarınBilgi Edinme Kanunu kapsamı dışınaalınması öngörülmektedir.

(BDDK-YASA DIŞI BAHİS)

Fiziksel olarak yurtdışında bulunan internet siteleri üzerinden oynanan yasadışı bahis işlemlerindekredi kartı, banka kartı ve cepbank, işcep, cepcüzdan gibi bankacılık işlemlerinin önlenmesi amacıyla BDDK’ya yetki ve sorumluluk verilmesi öngörülmektedir.

(MERKEZ BANKASI-FAİZ ORANI)

Merkez Bankasınınbireysel kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizi oranlarını tespit etme yetkisine benzer şekilde, tacirlere verilen kurumsal kredi kartlarıbakımından da azami akdi ve gecikme faizi oranlarınıbelirleme yetkisinin verilmesi öngörülmektedir.

(TARIM-DESTEKLEME ÖDEMELERİ)

 • Tarım Kanunu uyarınca yapılan desteklemelerle ilgili olarak devam eden her türlü inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasaklarının kaldırılması,
 • Desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, desteklemeden yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları geri alınanlara, bazı şartları gerçekleştirmeleri koşuluyla hak ettikleri destekleme ödemelerinin yapılması öngörülmektedir.

 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN TABİPLERE EK ÖDEME)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kadrolarında görev yapan tabiplere yapmış oldukları işlerin niteliği gereği en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 400’ünü geçmemek üzere ek ödemeverilmesi öngörülmektedir.

(SGK-MÜFETTİŞ)

Sosyal Güvenlik Kurumuna müfettiş yardımcısıolarak atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanması, müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilmesi, bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun diğer kadrolara atanması öngörülmektedir.

(5510-POMEM)

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerineğitim gördükleri süreçte sigortalılık ve genel sağlık sigortası haklarından istifade etmeleri öngörülmektedir.

(5510-İNTİBAK EK SÜRE)

23/4/1999 ila 14/2/2005 tarihleri arasında disiplin soruşturması kapsamındagörevlerine son verilenlere daha önce 5510 sayılı Kanunun geçici 44 üncü maddesi kapsamında sağlanan sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamlarının ilgili kurumlar tarafından yatırılmasına imkan sağlayan düzenlemeden yararlanmak için süresi içinde müracaat etmeyen veya edemeyenlere ek süre verilmesiöngörülmektedir.

(FİNANSAL KİRALAMA-KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, Taşınmazların geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla; Finansal kiralama şirketlerine satışından doğan kazançların, Taşınmazların finansal kiralama şirketlerince tekrar devralındığı kuruma satışından doğan kazançların, kurumlar vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir.

(28 ŞUBAT-MEMURİYETE GERİ DÖNME)

28 Şubat 1997 tarihinden sonraverilendisiplin cezaları nedeniylememuriyetten çıkarılanların, gerekli şartları taşımaları kaydıyla yeniden göreve alınmalarındasağlayan düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi öngörülmektedir.

Kılık kıyafet hükümlerine aykırılık iddiasıyla memuriyetle ilişiği kesilenlerin mağduriyetleri giderilmektedir.

(İSKAN KANUNU-KIRSAL NİTELİKTEKİ KÖYLER)

6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçelerde statü olarak köyden mahalleye dönüşenancak kırsal alan niteliği değişmeyenyerleşmelerde mağduriyet oluşmaması için İskân Kanununun kırsal alan yerleşkeleri için uygulanan hükümleri uygulanmaya devam edilmesi ve bu yerlerdeki taşınmazlardan mera vasfında olanlar, Mera Kanunu gereğince istenilen ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerektapuda Hazine adına tescil edildikten sonra değerlendirilmesi öngörülmektedir.

(İSKAN KANUNU-GÖÇEBELER)

 • Sarıkeçili Göçebe Grubuna mensup göçebeoldukları gerekçesiyle ve tarım dışı olarak Karaman İlindeiskân edilip kendilerine taşınmaz verilen ailelerden, evlenmek suretiyle ayrılanlar ile sonradan doğup göçebelik ile ilgili şartları haiz olanlardan, 12/1/2009 tarihinde yapılan iskân duyurusu neticesinde hak sahibi olarak kabul edilenler 60 güniçerisinde müracaat etmeleri hâlinde hak sahibi olarak kabul edilmesi,
 • Bu ailelerin dışında kalan ve hak sahibi olarak belirlenmesine rağmen en az 10 yıliçinde kendilerine taşınmaz verilemeyen ailelerden, evlenmek suretiyle ayrılanlarile sonradan bu Kanunda belirtilen hak sahipliği şartlarını haiz oldukları anlaşılanlar1 yıliçinde müracaat etmeleri hâlinde hak sahibi olarak kabul edilmesi,öngörülmektedir.

(TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI- YASA DIŞI BAHİS)

Yasal olarak bahis oynatmayayetkili kurum ve kuruluşların, internet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek kendi görev alanlarıyla ilgili suç işlendiğini tespit etmeleri halinde, bu sitelerin engellenmesi amacıyla durumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına bildirmeleri öngörülmektedir.  

(VAKIFLAR KANUNU)

Vakıflar Kanununun11 inci maddesinde istenen beyanname, bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve usulsüz toplantı çağrısı yapan vakıf yöneticilerine verilen idari para cezasını üst üste iki defa alan vakıf yöneticilerinin görevden alınmasını öngören hükmün yürürlüktenkaldırılması öngörülmektedir.

(VAKIFLAR KANUNU-DEĞER TESPİTİ)

Eski eser vakıf kültür varlıklarının değer tespitimümkün olmadığından sigorta şirketlerinin sigorta yapmaması nedeniyle Vakıflar Kanununun sigorta yapmaya ilişkin hükmü uygulanamadığından sigorta işlemlerindeki bedel tespitinin Çevreve Şehircilik Bakanlığının mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılan yaklaşık yapı birim maliyetleri V. Sınıf (D) Grubu Yapılar birim fiyatı ile taşınmazda yer alan taşınırların değeri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenmesi öngörülmektedir.

(VAKIFLAR KANUNU-KAPATILAN VAKIFLAR)

1/1/1990 tarihinden itibaren yargı kararları gereği kapatılarak malları Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eden vakıflarınkurucularına, aynı ad ve amaçla vakıf kurmaları kaydıyla dağıtılan vakıfların mallarının ilgili vakıflara intikalinin sağlanması öngörülmektedir.

(TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler için istihdamedilebilecek sözleşmeli personel sayısının artırılmasıöngörülmektedir.

(TÜRK TİCARET KANUNU)

Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerininsonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliğine, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oybirliği ile karar vermesiöngörülmektedir.

(ÖSYM)

 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerinÖSYM Başkanlığında sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmi zamanlıolarak çalıştırılabilmesi,
 • Yükseköğretim kurumlarının, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının sınav evrakını saklamaya, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmeye uygun mekânlarını ÖSYM’nin ücretsiz olarak kullanabilmesi,
 • ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda bireysel veya toplu olarak kopya çekenlerinde cezalandırılması,
 • Sınav hizmetlerinde görev alanların yol giderininkarşılanması, öngörülmektedir.

(KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU)

Kamu Denetçiliği Kurumununda diğer kamu idarelerinden görevlendirecek personelle ilgili olarak yaşanılan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla görevlendirme süreleri artırılmasıöngörülmektedir.

(İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNİN ÜST SINIFA YÜKSELTİLMESİ)

İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olanlara; Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususlar dikkate alınarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesialabilmeleri için, bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesiöngörülmektedir.

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-YÜRÜRLÜK)

Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesini teminen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlük maddesinin; işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşları hazır olmadığından ertelenmesi öngörülmektedir.

(HALKA AÇIK ORTAKLIK)

 • Halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında,
  • Üyelerinin görev süresinin dolması veya üyeliklerin boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması,
  • Yönetim kurulu üyelerinin yerlerine 30 güniçerisinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurulun toplanamaması,
  • Genel kurulda yeter sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi durumunda,
 • SPK’nın,yerlerine yeni üyeler seçilinceye kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda yönetim kurulu üyelerini resen ataması,
 • Yönetim kurulu üyeliklerine SPK tarafından atamalar yapılıncaya kadar, görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam etmesi,
 • Olağan genel kurul toplantısınıkanuni süresi içerisinde üst üste iki hesap dönemi içerisinde yapmayanve yönetim kurulu üyeleri SPK tarafından atanan halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkilerini YTM’ninkullanabilmesi,öngörülmektedir.
   

(ELEKTRİK PİYASASI KANUNU)

Rüzgar enerjisine dayalı üretim faaliyetiiçin yapılmış lisans başvurularından Kurul kararı ile lisans verilmesi uygun bulunmuş fakat yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı lisans başvurusu reddedilmiş yatırımcılara bir aylık başvuru hakkı tanınmak suretiyle rüzgar enerjisi yatırımlarının hızlandırılmasıöngörülmektedir.

(MALİYE BAKANLIĞI-ANAYASA MAH. İPTALLERİ)

6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan 646 ve 659 sayılı KHK’lere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya KHK’lerle düzenleme yapılamayan alana girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesiamaçlanmaktadır.

Bu kapsamda;

 • Defterdarlık Uzman Yardımcılığına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmektedir.
 • Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı veya taşra teşkilatında defterdar kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanların, Maliye Uzmanı kadrosuna atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.
 • Vergi Müfettişlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmektedir. 
 • Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılarının sayısı 6’ya çıkarılmaktadır. Bu kapsamda VDK Başkan Yardımcıları kadro sayısı 2 adet artırılmaktadır.
 • Vergi Müfettiş Yardımcılarının grup başkanlığı esasına göre iş bölümü yapmaları ve grup başkanlıkları bazında uzmanlaşma eğitimi almaları,öngörülmektedir.

 (BASIN YAYIN-FAALİYET-PROJE)

 • Basın kartı düzenlemehususunun, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğün görevleri arasında da sayılması,
 • Basın yayın kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik olarak Türkiye Medya Veri Tabanı projesininhayata geçirilmesi,
 • Yerel basının güçlendirilmesine yönelik olarak eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir eğitim merkezi kurulması,öngörülmektedir.

(BASIN YAYIN-ATIFLARIN DÜZELTİLMESİ)

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün teşkilat KHK’si ile yürürlükten kaldırılmış olan 4353 sayılı Kanunahukuk müşavirlerinin görevlerinde yapılan atfın659 sayılı KHK’yeve diğer ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi öngörülmektedir.

(KİT PERSONELİ-İZİNLER)

KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri Devlet memurlarıyla paralel hale getirilmesi öngörülmektedir.

(AB BAKANLIĞI-İL TEMSİLCİLİĞİ)

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı olmak üzere ihtiyaç duyulan illerde Avrupa Birliği Bakanlığının temsilcilikkurulabilmesi öngörülmektedir.

(AB BAKANLIĞI-UZMAN PERS. YARGI KARARI)

Avrupa Birliği Genel Sekreterliğince 2009yılında yapılan sınav sonucunda kuruma uzman personel alımına yönelik işlemyapılmış iken ilk önce bu işleme karşı idare mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı ardından Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararının iptal edilmesi yönünde karar verilmiştir. Bu karar üzerine uzman personel ataması yapılmıştır. Ancak Danıştay atamalardan 1,5 yıl sonra bu defa sınavların iptal edilmesine yönelik kararını açıklamıştır. Ancak bu süre zarfında kurumda istihdam edilen uzman personelden bazıları terfi ettirilmiş, bazıları da başka görevlere atanmışlardır. Atanan bu kişiler için fiili anlamda kazanılmış haklar doğmuştur. Öngörülen değişiklik ile, ataması yapılanların kazanılmış haklarının korunmasıöngörülmektedir.

(TÜRKİYE ULUSAL GENÇLİK KONSEYİ)

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla gençlerin oluşturduğu veya gençlik alanında faaliyette bulunan dernek, vakıf, federasyon veya gençlik kulüpleri ve benzeri organizasyonların üye olabileceği ve bu organizasyonların ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarda temsil edilmelerine imkân verecek bir üst yapıya sahip olmalarını sağlayacak Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin kurulması öngörülmektedir.

(HUKUK HİZMETLERİ-ANAYASA MAH. KARARI)

659 sayılı KHK’nin bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesince verilen kararla; TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay’ın6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığı gerekçe gösterilerek 659 sayılı KHK’nin 1.maddesinin sayılan kurumlar yönünden kanunla düzenlenmesi öngörülmektedir.

(KAMU GÖZETİMİ-KURUL ÜYELİĞİ)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun;

 • Başkan ve üyelerinin doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından atanması,
 • Kurulun toplanacağı süreler ile üye sayısındaki değişikliğe paralel olarak toplantı ve karar yeter sayılarının belirlenmesi,
 • Başkan yardımcılarının Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından atanması,öngörülmektedir.

(SPOR GM İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU GM-KADRO İHDASI)

Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı için 104, taşra teşkilatı için 2396 adet olmak üzere toplam 2500 adet kadro ile Türkiye İş kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı için toplam 100 adet İş ve Meslek Danışmanı kadroları ihdas edilmesi öngörülmektedir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YURTDIŞI KADRO İHDASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı yurt dışında yeni hizmet birimlerinin kurulması ve bu hizmet birimleri için de kadro ihdası gerekli olmuştur.

 (SHÇEK-ÖZEL DURUM)

 • Kapatılan SHÇEK Genel Müdürlüğütaşra teşkilatı tarafından 14/6/1997tarihinde yapılan sınavda başarı gösterip memuru olarak göreve başlayan ancak daha sonra idari yargı kararı sonucunda memurluktan çıkarılan kişilerin, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, Bakanlığın taşra teşkilatındadurumlarına uygun memurkadrolarına açıktan atamaları,
 • Kapatılan Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesi, Şarkkromları Ferrokrom İşletmesi Müessesesi, Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi, Seydişehir Alüminyum İşletmesi ve 100. Yıl Gümüş İşletmesi Müdürlüklerindekoruma ve güvenlik görevlisi olarak göreve başlayan, ancak idari yargı kararı gereği görevine son verilen personel Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde memur unvanlı sözleşmeli pozisyonlara atanmaları,öngörülmektedir.

(6111-BELEDİYE BORÇLAR)

6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak borçlarını yapılandıran ve halen taksit ödemeleri devam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların,2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylülaylarında ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme sürelerinin uzatılmasıöngörülmektedir.

HARP MALÜLLERİ

Harp malulleri ile nakdi tazminat ve aylık bağlanmasına ilişkin kanun kapsamında olan ancak hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara 1 istihdam hakkı getiriliyor.

MUHTARLARA ZAM 

İhdas edilen maddelere göre, muhtarların aldığı 460 liralık ödenek tutarını, Bakanlar Kurulu 875 liraya kadar çıkarmaya yetkili olacak.

KÖY KORUCULARINA ZAM


55 yaşını doldurduğu için görevleriyle ilişkileri kesilen köy korucularının en düşük aylıkları, 383,96 liradan 652,72 liraya; en yüksek aylık miktarı ise 614,33 liradan 883,10 liraya yükseltildi.


Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenler de eklendi.

Patlayıcı maddelerin imhası, nakli, depolanması sırasında hayatını kaybedenler ile malul olanlara aylık bağlanacak.

FAİZSİZ KREDİ


Harp ve vazife malulü olmaları nedeniyle aylık bağlananlara, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi'nce faizsiz olarak kredi verilebilecek. Harp veya vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin eşleri ve çocukları ile harp ya da vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi haklarından yararlanamadan hayatını kaybedenlerin eşleri ve çocukları, yine bir konut ile sınırlı olmak üzere aynı imkândan yararlanabilecek.

Harp ya da vazife malulü sayılanlardan görev ya da sınıf değiştirerek çalışmaya devam edenler de faizsiz kredi imkânını kullanabilecek. 

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması ya da bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı olanlardan, bu faaliyetlerinden dolayı hayatlarını kaybettikleri, yaralandıkları ya da sakat kaldıklarının Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından tespitinde ortaya çıkan farklılıkların giderilmesi için SGK'ya inceleme yetkisi verilecek.

Harp malulleri ile nakdi tazminat ve aylık bağlanmasına ilişkin kanun kapsamında olan ancak hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara 1 istihdam hakkı; vazife malulu sayılan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın er ve erbaşlar da dahil askeri personeli ile emniyet teşkilatınnın vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara 1 istihdam hakkı; bu kurumlar dışındaki vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin yakınları ve malul olanlara 1 istihdam hakkı verilecek. Aylık bağlanan terör mağdurları da 1 istihdam hakkından faydalanabilecek. 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 45 yaşını doldurduğu için istihdam hakkından yararlanamayacak olanlara, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı'na müracaat etmeleri şartıyla istisna getirilecek.

ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMI GENİŞLİYOR


Gazi, vazife vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan 25 yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlar,  demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirler arası hatlarından,  belediyelere,  belediyeler  tarafından  kurulan  şirketlere,  birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacak.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri de bu imkandan faydalanacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM


Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanacak.

Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler altmış ila 65 yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilecek.

Bazı harp ve vazife malulleri ile aylıkları kesilenlerin su ve elektrik ücretlerinde indirim uygulanması öngörülüyor.

Yetim aylığı alan ve ücretsiz seyahat hakkı olanlardan bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe ücretsiz seyahat hakları saklı tutulacak.

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu kapsamında aylık bağlama kriteri olarak çalışma gücü kaybı oranı yüzde 40 ve üzerinde olması şartı getirilecek.

Vazife malulü kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin ana babalarına aylık bağlamada aranan muhtaçlık şartı kaldırılacak. Bu kapsamda hayatını kaybedenlerin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı, 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak.

Vazife malulü kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanların kendilerine bağlanan aylıklarda intibak yapılmak sureti ile iyileştirmeye gidilecek.

Harp Malulleri, terörle mücadele ile güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanların kendilerine ödenen ek ödeme ve eğitim ve öğretim yardımı, bu kapsam dışındaki vazife malullerine de ödenecek.

Harp veya vazife malulü sayılanlardan veya ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, görev veya sınıf değiştirerek çalışmaya devam edenlere de ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı yapılabilecek. Özel eğitim okullarında eğitim alanlar da eğitim öğretim yardımından yaralanabilecek.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TANIMI GENİŞLETİLDİ


Büyükşehir belediyeleri hariç olmak üzere, belediyeler tarafından spora verilecek desteğin sınırı, bir önce yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk edecek miktarın binde 7'sinden binde 12'sine çıkarıldı.

İş Güvenliği Uzmanı'nın tanımı de değiştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarındaki müfettişler, şehir plancısı, peyzaj mimarı, iç mimar gibi meslek mensuplarının ve fen bilimlerinde temel eğitim almış olan biyologlar da iş güvenliği uzmanı olabilecek. 

YOLCU TAŞIMACILIĞI

Yolcu taşımacılığında yetki belgesinin yenilenmesinde veya kaybında, belge ücretinin yüzde beşi alınacak.

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ

Harita, plan, etüt ve projelerin; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamayacağı,

Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemeyeceği  veya yenilenmesi hiçbir  şekilde geciktirilemeyeceği düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile Meslek odaları mensuplarından yasal dayanağı olmadan alınan  harçlar artık alınmayacaktır.

 ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE SAĞLANAN HAKLARA İLİŞKİN BÖLÜM

               İstihdam Hakkı Kapsamının Genişletilmesi

 13.11.1995 tarihinde ilk olarak Terörle mücadele kapsamında şehit yakını ve gazilerimize bir istihdam hakkı verilmiştir.

 04.07.2012 tarihinde ise terörle mücadele kanunu kapsamındaki şehit yakınlarına iki, terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinde etkin rolünden ötürü hayatını kaybettiği veya sakat kaldığı belirlenen sivil vatandaşlarımıza ise bir istihdam hakkı verilerekkapsam genişletilmiştir.

 TBMM’de  kabul edilen  kanun tasarısı ile;

 Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı sağlanacaktır. 

Ayrıca, vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara bir istihdam hakkı sağlanacaktır.

Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakkı getirilmiştir.

Tasarı ile 34.984 kişinin istihdam hakkından faydalanabileceği öngörülmektedir.

Terör Mağduru Sivil Vatandaşlara İstihdam Hakkı ve Şartsız Aylık Bağlanması

 17/7/2004 tarih ve 5233 sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çıkartılarak terörden mağdur olan sivil vatandaşlarımıza tazminat hakkı verilerek devletin koruyucu, kapsayıcı çatısı altında yer aldığının gösterilmesi amaçlanmıştır. 

                 TBMM de kabul edilen kanun tasarısı ile;

 Terör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelenlere sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanabilme imkanı getirilmiştir.

                 Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeni ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli  hale gelenlerekamuda bir istihdam hakkı sağlanmıştır.

 

 • Faizsiz Konut Kredisi Kapsamının Genişletilmesi

 

 • 10.05.1990 tarihinde şehit yakınları ve terörle mücadele kapsamında gazi olanlara faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı verilmiştir. 
 • TBMM de kabul edilen kanun tasarısı ile; 
 • Vazife ve harp malulü kapsamında olup faizsiz konut kredisinden yararlanamayan şehit yakını ve gazilerimizin de bu haktan yararlandırılması sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede hak sahipleri 73.000 TL yirmi yıl vadeli faizsiz konut kredisi kullanabileceklerdir. 
 • Vazife Malullerinde Derece Kademe İlerlemesi Yapılması 
 • 2012 yılı öncesi er ve erbaş ile kamu görevlisi vazife malullerine hariç diğer şehit yakını ve gazilerimize uygulanan derece kademe ilerlemesi genişletilerek 2012 yılında er ve erbaşlar dâhil edilmiştir.
 • TBMM de kabul edilen kanun tasarısı ile; 
 • Vazife malulü kamu görevlilerine de derece kademe ilerlemesi yapılarak aylıklarında artış sağlanması ve diğerleriyle arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi amaçlanmıştır. 
 • Ek Ödeme ve Eğitim - Öğretim Yardımı Kapsamının Genişletilmesi
 • TBMM de kabul edilen kanun tasarısı ile; 
 • Vazife malullüğü kapsamında ek ödeme ile eğitim-öğretim yardımı alamayanlara da bu imkândan faydalanması amaçlanmıştır.
 • Ayrıca özel eğitim okullarında okumak zorunluluğunda olan engelli çocuklarımızın da bu haktan yararlandırılması amaçlanmıştır. 
 • Ücretsiz Seyahat İle Su ve Elektrik Ücret İndirimi Kapsamının Genişletilmesi
 • 24.2.1968 tarihinde istiklal madalyası bulunan vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz seyahat, 09.11.1995 tarihinde yönetmelikle elektrik indirimi, 06.03.2007 tarihinde ise su indirimi uygulaması başlatılmıştır.
 • TBMM de kabul edilen kanun tasarısı ile; 
 • Vazife ve harp malullüğü kapsamında su ve elektrik ücretlerinde indirim imkânından yararlanamayanların tamamı bu haktan yararlanma imkânına kavuşmuş olacaktır.  Ayrıca gazilerimizin 25 yaşından küçük çocukları ile anne ve babaya da ücretsiz seyahat hakkı sağlanmıştır. 
 • Anne ve Babaya Aylık Bağlamada Muhtaçlık Şartının Kaldırılması 
 • 2012 yılında yapılan düzenleme ile şehit olan erbaş ve erlerin anne ve babalarında aranan malullük ve muhtaçlık şartı kaldırılarak ödenen maaşa bir alt taban (asgari ücretin net tutarı kadar) getirilmiştir. Böylelikle şehit erbaş ve erlerin anne ve babalarının maaşlarında artış sağlanmıştır. 
 • TBMM de kabul edilen kanun tasarısı ile; 
 • Görevin etkisi ve tesiriyle hayatını kaybeden kamu görevlilerinin anne ve babasına aylık bağlamada aranan muhtaçlık şartı kaldırılarak aylık alamayan anne ve babalara da aylık bağlanma imkânı sağlanmıştır.
 • Ayrıca bu aylıklara asgari ücretin net tutarında alt taban getirilmiştir. 
 • Patlayıcı Maddeler ile ilgili Düzenleme
 • Yapılacak düzenleme öncesinde patlayıcı maddelerinin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemleri sebebiyle hayatını kaybedenler veya malul olanlar vazife malullüğü kapsamındaki haklardan yararlanmakta iken, 
 • TBMM de kabul edilen kanun tasarısı ile; 
 • Patlayıcı maddelerinin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemleri sebebiyle hayatını kaybedenler veya malul olanların, 2330 sayılı Kanun kapsamına alınarak hakları genişletilmiştir. (Aylıklarında artış, iki istihdam hakkı,  tazminat ) . (Afyon Patlaması)
 • Aylık Miktarının Artırılması ve Malullerin Çalışması Durumunda Maluliyet Aylığının Kesilmemesi 
 • TBMM de kabul edilen kanun tasarısı ile; 
 • 2330 sayılı kanun, harp malulü kapsamındakiler ile  tüm er ve erbaşların aylıklarında artış sağlanacaktır.
 • Çalışmaya devam eden malullerin maluliyet aylığı kesilmeyerek iki aylığı birden alma ve sonraki çalışmalarından dolayı emekli olabilme imkânı getirilmiştir. 

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ

 • 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan yaşlı ve engelli aylıkları için uygulanan muhtaçlık sınırı, bütçe kanununda belirtilen 1620 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımından bulunan 124,40-TL’den net asgari ücretin 1/3’üne (243,43-TL) yükseltilerek kapsam genişletilmektedir. 
 • Muhtaçlık sınırını yeniden düzenleyen değişiklik ile hane yaklaşımı getirildiğinden hane içinde kişi başına düşen geliri dikkate alınarak muhtaçlık tespit edilecektir. 
 • 18 yaş altı engelli aylıklarında engelli ile birlikte engelli yakınının da “primi devlet tarafından karşılananlar” statüsünde genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlanmıştır. 
 • Engelli aylık tutarlarını yaşlı aylığına endeksleme yerine ayrık göstergelerle belirtilmesi ile merkezi yönetim bütçe kanununda farklı belirlenebilmesi sağlanmıştır. 
 • Fazla veya yersiz ödemelerin borçludan tahsilinin mümkün olamadığı ve alacağın tahsili için harcanacak emek ve mesai karşılığında elde edilecek bir yararın bulunmadığı anlaşıldığından geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin terkin edilmektedir. 
 • 02.11.2011 tarih ve 662 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameile  “İl veya İlçe İdare Heyetlerinden” ibaresi “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından” şekilde değiştirilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesinin 3 Nisan 2013 tarihli oturumunda, söz konusu değişiklik, 6223 sayılı yetki kanunu kapsamında olmadığında dolayı, iptal edilerek iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede “şekil yönünden” iptal edilen hükme ilişkin yeniden yasal düzenleme yapılarak hâlihazırda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yürütülen Yaşlılık ve Engelli Aylıkları işlemlerinde herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi amaçlanmaktadır. 
 • Diğer taraftan yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülmeye başlanması ile aylık bağlama süresi azami 1 ay gibi kısa bir süreye düşürülmüştür.


© 2013 Sitenin Tüm Hakları msukruerdinc.com'a aittir. Tasarım: Zysistem.net

AK PARTİ      BİMER      TBMM     

Scroll To Top